เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ตามโครงการประกันสังคมมอบสุข เพื่อเป็นการติดตามคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ทุพพลภาพให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง จำนวน 3 ราย

19 มกราคม 2565

วันพุุธที่ 19 มกราคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมนางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว 
ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ นางศิรัณ ธีรทัศน์ธำรงค์ ประกันสังคมจังหวัดแพร่ นางณิชกานต์ ศรีทา ประกันสังคมจังหวัดน่าน
และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ตามโครงการประกันสังคมมอบสุข 
เพื่อเป็นการติดตามคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ทุพพลภาพให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง จำนวน 3 ราย 
ได้แก่ นายกณวรรธน์ แก้วกุณฑล อัมพาตทั้งตัวเคลื่อนไหวไม่ได้ สาเหตุจากเกิดอุบัติเหตุจราจร  นางสาวกลอย ก้อนสุวรรณ  
มีแขนขาซีกซ้ายอ่อนแรงเดินไม่ได้ สาเหตุจากโรคเส้นเลือดในสมองแตก และนายจักรพงษ์ วงค์แก้ว ไม่สามารถเดินได้ แขนขา
ข้างขวาขยับไม่ได้ พูดสื่อสารไม่ชัด สาเหตุจากโรคหลอดเลือดสมองแตก ณ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่