พิธีเปิดงาน “เตรียมความพร้อม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33 #ก้าวไป ด้วยกัน ช่วยเรา ช่วยชาติ#”

18 มกราคม 2565

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เตรียมความพร้อม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33 #ก้าวไป ด้วยกัน ช่วยเรา ช่วยชาติ#” โดยมีเจษฏา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน ในการนี้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายจำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม รองศาสตรจารย์นายแพทย์ สมชาย ทั้งไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิครินทร์ สาขาหาดใหญ่ ดร.ประธีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธี

 

จังหวัดสงขลาเป็นเมืองหลักของภาคใต้ตอนล่าง เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จากข้อมูลการสำรวจความต้องการ ฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดสงขลาผ่านระบบ web- service มีผู้ประกันตน ต้องการฉีดวัคซีนเข็ม 3 จำนวน 12,975 คน เพื่อให้ผู้ประกันตนในพื้นที่ จังหวัดสงขลาได้รับวัคซีนโควิด – 19 อย่างรวดเร็ว สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา ร่วมกับโรงพยาบาลศริครินทร์หาดใหญ่ ดำเนินการฉีดวัคซีน โควิด -19 ณ จุดฉีดอาเซียนพลาซ่า หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา