เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33 #ก้าวไปด้วยกัน ช่วยเรา ช่วยชาติ #Booster dose

18 มกราคม 2565

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมนางสาวลัดดา  แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33 #ก้าวไปด้วยกัน ช่วยเรา ช่วยชาติ #Booster dose โดยมีนายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา นางนงลักษณ์ กอวรกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม นายธรรมรัตน์ ศรีนุ่น หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ นางสาวกัทลีวัน เรืองน้อง หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา นางสาวสุภาวดี พระภายไชย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 (จังหวัดสงขลา) และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ณ อาคารอาเซียน พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา