นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ประกันสังคม (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 1/2565

12 มกราคม 2565

     นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันสังคม (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม
อำพล  สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม และด้วยวิธีการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 
เข้าร่วมประชุม มีมติที่ประชุมสำคัญ ดังนี้
     1. อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมปี 2565 (เพิ่มเติม) 
เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นให้ผู้ประกันตน
ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และสงขลา ภายในวงเงิน 88,514,720 บาท
     2. รับทราบการเตรียมความพร้อมรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่
ของสำนักงานประกันสังคม