นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ร่วมกับสถานพยาบาลประกันสังคม

09 มกราคม 2565

     นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ร่วมกับสถานพยาบาลประกันสังคม โดยมีคณะผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีการประชุมผ่าน Zoom Meeting วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์
สำนักงานประกันสังคม โดยที่ประชุมมีสาระสำคัญ ดังนี้
     - การให้บริการทางการแพทย์กรณีผู้ประกันตนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานพยาบาล
     - การเตรียมความพร้อมในการรักษาพยาบาล ศักยภาพในการรองรับดูแลผู้ประกันตนกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานพยาบาล Hospitel โรงพยาบาลสนาม รวมถึงการดูแลรักษาผู้ประกันตนในระบบ Home Isolation
     - ขอความร่วมมือให้สถานพยาบาลรายงานข้อมูลจำนวนผู้ประกันตนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล และแจ้งข้อมูลจำนวนเตียงว่างในสถานพยาบาล Hospitel และโรงพยาบาลสนามในทุกสัปดาห์