“การประชุมและพบปะภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมสานพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 พร้อมสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายแล

29 พฤศจิกายน 2560

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมและพบปะภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมสานพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 พร้อมสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561 “Our Partnership,Our Future” ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศ ประมาณ 500 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ กระทรวงแรงงาน