“สัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม : Workshop เรื่อง “การให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบ

29 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานประกันสังคม โดย กองฝึกอบรม ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน จัดสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม : Workshop เรื่อง “การให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และแผนงาน/โครงการ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านพัสดุ การวางแผนเพื่อการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบพัสดุ รายงานประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ จังหวัดนนทบุรี