ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

06 พฤศจิกายน 2564

           พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตามที่ขอรับพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลไตรมาส ณ วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564  เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีทอดกฐินในพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการบำรุงปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงให้มีความสง่างามเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป โดยมีพระโสภณธรรมธาดา ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดคิรีวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผู้บริการสำนักงานประกันสังคม และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดตราด ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมทำบุญเพื่อเป็นการส่งเสริมและนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,372,270 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยได้มอบเงินบำรุงให้แก่โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)