การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2564 และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

29 ตุลาคม 2564

      นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2564 และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
      1. โครงการเช่าใช้ระบบประมวลผล (CPU) บนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเพื่อรับรองการให้บริการระบบกองทุนประกันสังคม 
      2. โครงการจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูล (Enterprise Storage) บนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเพื่อรองรับการให้บริการระบบกองทุนประกันสังคม
      3. โครงการพัฒนาการให้บริการดิจิทัลระบบสารสนเทศกองทุนเงินทดแทน
      4. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเชื่อมต่อบริการประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเจาะจง
      5. โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV)
      6. โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ (Smart Board)