สำนักงานประกันสังคม โดยกองวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพสำนักงานประกันสังคมด้านการออกแบบนโยบาย โดยมุ่งเน้นที่การวิจัยและงานด้าน คณิตศาสตร์ประกันภัย (Working Team) ครั้งที่ 3/2564

28 ตุลาคม 2564

     สำนักงานประกันสังคม โดยกองวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพสำนักงานประกันสังคมด้านการออกแบบนโยบาย โดยมุ่งเน้นที่การวิจัยและงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย (Working Team) ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาการประเมินค่าทางคณิตศาสตร์ประกันภัยกองทุนประกันสังคม