นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมนางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อม ให้คำแนะนำในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ

27 ตุลาคม 2564

     นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมนางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เน้นย้ำการให้บริการด้วยใจแก่ผู้ที่มาติดต่อ ทั้งนี้ได้มอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เช่น การขับเคลื่อนโครงการ “Factory Sandbox” และแนวทางของสำนักงานประกันสังคมให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายพินิจ ผุดไซตู ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวปรียาภัทร ไตรเมธีลักษณ์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง นางสาวชื่นกมล อารยะปราการ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี นายฤทธิรงค์ เดชชำนาญ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางเสาธง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ 
     เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ