“ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ”

29 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานประกันสังคม โดยกองนโยบายและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีการให้ยา (แฟคเตอร์ 8,แฟคเตอร์ 9 ) สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคเลือดออกง่าย (Hemophilia) คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท พร้อมเยี่ยมชม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบของที่ระลึกให้ผู้ประกันตนที่เข้ารับการรักษา เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท กรุงเทพมหานคร