“พิธีรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุม

29 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานประกันสังคม จัดพิธีรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 60 ปี เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติและเป็นขวัญ กำลังใจแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมี ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 175 ราย