หารือแนวทาง การดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด - 19 เข็มที่ 2 ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

03 สิงหาคม 2564

   นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นายประพนธ์
ศิลปรัศมี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทาง
การดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด - 19 เข็มที่ 2 ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้แทนจาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีนางสาวภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
สำนักงานประกันสังคม นายมนัส ทานะมัย รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหาร
สำนักงานประกันสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ เพื่อดำเนินการจัดเตรียมการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เข็มที่ 2 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 
   เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ ชั้น 10 อาคารวิทุร 
แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม