นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19

09 กรกฏาคม 2564

     นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แสดงความห่วงใยแก่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) และศูนย์อำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน และผู้เกี่ยวข้องตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธีการ Swab เพื่อเป็นการคัดกรอง เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การตรวจในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลศิครินทร์ โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับการตรวจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทุรแสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม