สำนักงานประกันสังคม โดยกองคลัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการ ดำเนินงานจากเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 12/2564

08 กรกฏาคม 2564

      สำนักงานประกันสังคม โดยกองคลัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดำเนินงานจากเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 12/2564 ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางจิราภรณ์ เกษรสุจริต เป็นประธานการประชุม นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้แทนสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม มีวาระเพื่อพิจารณาขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ระยะที่ 2