สำนักงานประกันสังคม โดยกองคลัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียด การเสนอขอจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคมประจำปี ครั้งที่ 19/2564

07 กรกฏาคม 2564

     สำนักงานประกันสังคม โดยกองคลัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดการเสนอขอจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคมประจำปี ครั้งที่ 19/2564 โดยมีนายประพนธ์ ศิลปรัศมี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้แทนสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องสืบเนื่องขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 (ต่อ) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับระบบสารสนเทศ และโครงการพัฒนาการประมวลผลข้อมูลเพื่อยกระดับการให้บริการผู้ประกันตน ผ่านระบบ Member Service Platform