“จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ครั้งที่ 6/2560 จังหวัดสงขลา”

29 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานประกันสังคม โดยกองวิจัยและพัฒนา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ครั้งที่ 6/2560 เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำนาญทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะที่จำนวนประชากรในวัยทำงานมีแนวโน้มลดลง ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยระยะยาว เมื่อวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม