คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน (ค.ต.ป.) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคม

25 มิถุนายน 2564

     นายอาวุธ วรรณวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน (ค.ต.ป.)  เป็นประธานประชุมตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคม เพื่อติดตามประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลในการดำเนินงานสวัสดิการภาครัฐ : ระบบหลักประกันสุขภาพ ในส่วนของฐานข้อมูลระบบประกันสังคม และติดตามโครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม โดยมีนายประพนธ์ ศิลปรัศมี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายมนตรี กรรทมาศ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม