นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 14/2564

22 มิถุนายน 2564

     นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม มีมติที่ประชุมสำคัญ ดังนี้
     1. เห็นชอบให้ขยายเวลาการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) เชิงรุกในสถานประกอบการให้แก่จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีแนวโน้มกระจายในวงกว้าง และเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 หรือจังหวัดที่เป็นรอยต่อของจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) เชิงรุกในสถานประกอบการ  ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ออกไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
     2. เห็นชอบปรับปรุงประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ตามมติคณะกรรมการการแพทย์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564
     3. เห็นชอบหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ กรณีการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามมติคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564
     4. อนุมัติขยายระยะเวลากันเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมไว้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในปี 2564 เป็นระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 3 รายการ
     5. มอบคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม พิจารณารายละเอียดการขยายวงเงินสินเชื่อสำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ในโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานระยะที่ 2 (พ.ศ. 2563-2564)
     6. รับทราบรายงานสรุปผลการบริหารเงินลงทุน และสถานะความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม เดือนพฤษภาคม 2564 
     7. รับทราบแผนการลงทุนเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ประจำปี 2564