“จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ครั้งที่ 8/2560 จังหวัดอุบลราชธานี”

28 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานประกันสังคม โดยกองวิจัยและพัฒนา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ครั้งที่ 8/2560 เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำนาญทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะที่จำนวนประชากรในวัยทำงานมีแนวโน้มลดลง ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยระยะยาว