รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมหารือเพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ประกันตน

12 มิถุนายน 2564

      เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมหารือเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 45 ศูนย์ จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศเลื่อนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมแถลงข่าวการปรับปรุงจุดบกพร่องอย่างเร่งด่วน จัดหาสถานที่ที่มีความพร้อมรวมทั้งเรื่องข้อมูลของผู้ประกันตนที่ฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการส่งมา ให้เกิดความสับสนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น การลงทะเบียนซ้ำซ้อนหลายแห่ง การไปฉีดวัคซีนจากที่อื่นมาก่อนแล้ว ผู้ประกันตนไม่พร้อมมาฉีดตามวัน เวลา ที่กำหนด แต่ฝ่ายบุคคลไม่ได้แจ้งกลับมาหรือกรณีที่ผู้ประกันตนมีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมจะฉีด 
      ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ประสานไปยังสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้ประกันตนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนอย่างแท้จริง หากว่าสถานประกอบการใดยังไม่พร้อมก็จะให้รอไปก่อน เราจะดำเนินการฉีดให้สถานประกอบการที่มีความพร้อมไปก่อน โดยจะเริ่มดำเนินการฉีดอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายนนี้โดยมีนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน ชั้น 1 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม