การประชุมติดตามผล การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

12 มิถุนายน 2564

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมติดตามผล การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 45 จุดรวมถึงรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและอุปสรรค โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน พร้อมนางสาวภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 และคณะทำงานของศูนย์ฯ ร่วมรับฟังและสนับสนุนข้อมูล เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง Wall room ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน ชั้น 1 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม