รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2564

04 มิถุนายน 2564

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม  ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาองค์การลูกกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมร่วมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน กระทรวงแรงงาน รับทราบแผนการจัดสรรวัคซีน การเตรียมความพร้อมของจุดฉีดวัคซีน โรงพยาบาล ความและระบบบันทึกข้อมูลบริการ Covid Vaccine (กรุงไทย) รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือ องค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย องค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์และสร้างเข้าใจการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตน