คณะทำงานประสานรับเรื่องร้องเรียนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน ผ่านสายด่วน 1506 กด 7

04 มิถุนายน 2564

นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและบัญชี ในฐานะประธานคณะทำงานประสานรับเรื่องร้องเรียนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน ผ่านสายด่วน 1506 กด 7 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมซักซ้อมทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการตอบข้อซักถามผ่านสายด่วน 1506 กด 7

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม