ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดการเสนอขอจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคมประจำปี

28 พฤษภาคม 2564

      สำนักงานประกันสังคม โดยกองคลัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดการเสนอขอจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคมประจำปี โดยมีนางสาวไพลิน  จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารประกันสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม  มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้      
      1. พิจารณาขอจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 กองฝึกอบรม และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด      
      2. รับทราบสรุปผลการพิจารณาขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565