นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 11/2564

28 พฤษภาคม 2564

     นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม มีมติที่ประชุมสำคัญ ดังนี้
     1. เห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
     2. อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564 เพิ่มเติม
รายการค่าสมัครสมาชิกระบบฐานข้อมูลกองทุนรวม สำหรับการลงทุนต่างประเทศ กองทุนประกันสังคม
     3. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการเตรียมการดำเนินการบริหารจัดหาวัคซีนและกระจาย
วัคซีนให้กับแรงงานในระบบประกันสังคม