ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 1/2564 และด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

27 พฤษภาคม 2564

     สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 1/2564 และด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางสาวภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม  มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
     1. พิจารณาขออนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรวมศูนย์การบริการตามภารกิจหลักของกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
     2. รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทน
     3. รับทราบเรื่องการจัดทำงบประมาณ (25%) ของเงินกองทุนเงินทดแทน เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565