คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีทั่วไป) ครั้งที่ 6/2564

25 พฤษภาคม 2564

     สำนักงานประกันสังคม โดยกองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีทั่วไป) 
ครั้งที่ 6/2564 โดยมีนายชาติพงษ์ จีระพันธุ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และคณะอนุกรรมการอุทธรณ์
เข้าร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ 
(กรณีทั่วไป) ทั้งหมดจำนวน 14 เรื่อง ดังนี้
     - กรณีว่างงาน จำนวน 13 เรื่อง 
     - กรณีขอรับเงินสมทบคืน จำนวน 1 เรื่อง