นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์คัดกรอง โควิด-19 เชิงรุก เพื่อผู้ประกันตน และสายด่วนให้บริการ 1506 กด 6 เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

21 พฤษภาคม 2564

     นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์คัดกรองโควิด-19 เชิงรุก เพื่อผู้ประกันตน และสายด่วนให้บริการ 1506 กด 6 เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม มีวาระเพื่อพิจารณา

     1. การรายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล คณะทำงานประสานการแพทย์ Hospitel และโรงพยาบาลสนาม คณะทำงานรับข้อร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียนการขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1506 กด 6 คณะทำงานรับเรื่องเฉพาะกิจผ่านช่องทางอื่นๆ และคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการตรวจเชิงรุก และประสานให้สถานพยาบาลเข้าตรวจตามจุดที่ได้รับมอบหมาย

     2. การบริหารจัดการข้อมูล การประสานงานและการแก้ไขปัญหาการรายงานข้อมูล