้นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ ปรับปรุง การกำหนด อัตราเงินสมทบ การเพิ่มการจัดเก็บเงินสมทบ และการพัฒนาสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 2/2564

29 มีนาคม 2564

    นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ ปรับปรุง การกำหนดอัตราเงินสมทบ การเพิ่มการจัดเก็บเงินสมทบ และการพัฒนาสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมีวาระดังนี้      

    - การจัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ (ฉบับที่ 33) พ.ศ. ... “ประกันบำนาญ 5 ปี”
    - การจัดทำกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ
    - ขอความเห็นชอบในหลักการแก้ไขกฎหมาย กรณีข้อเรียกร้องขอให้สามารถนำเงินกองทุนประกันสังคมออกมาใช้บางส่วน