ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมการพัฒนางานบริการ สำหรับให้บริการประชาชนบนระบบ Citizen Portal

26 มีนาคม 2564

       นายมนตรี กรรทมาศ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมการพัฒนางานบริการสำหรับให้บริการประชาชนบนระบบ Citizen Portal ระหว่างสำนักงานประกันสังคม สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงระบวนการทำงานให้ยกระดับการให้บริการประชาชนบนระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนที่ “เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง” โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานเข้ามาให้บริการ ณ จุดเดียว และทำให้ประชาชนสามารถรับบริการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบ End-to-End Process  ตามแนวคิด "รู้ ยื่น จ่าย รับ" ผ่านแอปพลิเคชันกลางสำหรับการบริการประชาชนของประเทศภายใต้ชื่อ “ทางรัฐ” โดยกระบวนงานบริการของสำนักงานประกันสังคมที่จะนำไปพัฒนา ได้แก่ เรื่องการเบิกสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีทันตกรรม และกรณีชราภาพ 
        ในการนี้นายชัยณรงค์ โชไชย ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมนางสาวบสพร อยู่รักษา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม