“เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธ

28 พฤศจิกายน 2560

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางพรพรรณ ศุภนคร ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 60 ปี (13 กรกฎาคม 2560) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณอาคาร อำนวยการ สำนักงานประกันสังคม