นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานประกันสังคม (Evening Brief) ครั้งที่ 15/2561

25 สิงหาคม 2561

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานประกันสังคม (Evening Brief) ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม