สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักตรวจสอบ จัดอบรมให้ความรู้งานประกันสังคมแก่บุคลากรของสำนักงานบัญชีที่มีที่ตั้งในเขตความรับผิดชอบของเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี

25 สิงหาคม 2561

   สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักตรวจสอบ จัดอบรมให้ความรู้งานประกันสังคมแก่บุคลากรของสำนักงานบัญชีที่มีที่ตั้งในเขตความรับผิดชอบของเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย การดำเนินคดี งานทะเบียนและเงินสมทบ งานสื่อและบริการอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นางอำพัน สีหไตร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ กล่าวเปิดอบรม เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี