นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561

25 สิงหาคม 2561

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

  โดยมีนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม มีสาระสำคัญ ดังนี้

            - เห็นชอบค่าใช้จ่ายเป็นธรรมเนียมบริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ผ่านธนาคารและหน่วยบริการ

    - รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่บริการมีคุณภาพและผลลัพธ์การให้บริการที่ดีตามตัวชี้วัด