สำนักงานประกันสังคม โดยกองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. .... ครั้งที่ 7/2561

09 สิงหาคม 2561

สำนักงานประกันสังคม โดยกองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. .... ครั้งที่ 7/2561 โดยมี นายถาวร พานิชพันธ์ ประธานอนุกรรมการ (ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด) เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม อำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม