นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมมอบนโยบาย เรื่อง “การขับเคลื่อนภารกิจ สปส.ไปสู่เป้าหมาย” ในการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 2/2561 “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ”

08 สิงหาคม 2561

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมมอบนโยบาย เรื่อง “การขับเคลื่อนภารกิจ สปส.ไปสู่เป้าหมาย” ในการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 2/2561 “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ” เพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลาง/เขตพื้นที่ จังหวัด/สาขา ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎระเบียบที่กำหนด ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การบริหารงานจากอดีตผู้บริหารของสำนักงานประกันสังคม เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม Jasper ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี