พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม คกก.การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ (คนช.)

10 กรกฏาคม 2561

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ (คนช.)  โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560 – 2564 เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ให้มีความมั่นคงทางรายได้ ได้รับความคุ้มครองทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดียั่งยืน ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน สร้างการรับรู้ถึงสิทธิบริการของรัฐ  และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

         ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รายงานความคืบหน้า โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ"เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต"และได้กำหนดการจัดประชุมสมัชชาแรงงานนอกระบบซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนกันยายน 2561 ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน