นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการบริการทรัพยากรบุคคลใน สปส.

10 กรกฏาคม 2561

นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริการทรัพยากรบุคคลในสำนักงานประกันสังคม” ในโครงการส่งเสริมงานบริการด้าน HR ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 รวมถึงระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการบริหาร และจัดการพนักงาน พ.ศ.2540 ตลอดจนแลกปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานด้านบริหารบุคคล ให้แก่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และผู้รับผิดชอบด้านการบริหารบุคคล จำนวน 200 คน เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-10 อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี