พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

29 มิถุนายน 2561

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 " Culture of Prevention For Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละความผาสุกที่ยั่งยืน" เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  

โดยมีนางพรพรรณ ศุภนคร ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สปส. /นางสาวอำพันธ์  ธุววิทย์ รองเลขาธิการ สปส. พร้อมผู้บริหารสปส. ร่วมเปิดงาน ในงานนี้ได้มีจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "บทเรียนการจัดการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการและฐานการเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพ  โดยมี นางกรรณิการ์ พฤกษชาติ ผู้ตรวจราชการกรม สปส. ร่วมบนเวทีสัมมนา ทั้งนี้ ศูนย์สารนิเทศ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักเงินสมทบ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค1 (ปทุมธานี) ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ