ประชุม Zero Corruption ภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายป้องกันการทุจริต ของสำนักงานประกันสังคม” ผ่านระบบ VDO Conference

09 กรกฏาคม 2563

       นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Zero Corruption ภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายป้องกันการทุจริต ของสำนักงานประกันสังคม” ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม วินัย ตลอดจนให้บริการประชาชนบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด โดยมีนางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม