ชี้แจงถามตอบ เพื่อให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ผ่านระบบ VDOCONFERENCE

08 พฤษภาคม 2563

         เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังค ชี้แจงถามตอบ เพื่อให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ผ่านระบบ VDOCONFERENCE ประเด็นดังนี้
         1. รายละเอียดงบประมาณ มาตรการ แผนงาน โครงการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
         2. รายละเอียดงบประมาณ มาตรการ แผนงาน เพื่อตอบสนองรองรับร่างพระราชบัญญัติการโอนงบประมาณ พ.ศ. .. และตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการ และคุ้มครองผู้ประกันตนและลูกจ้าง
        3. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
        ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม