นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 10/2563

08 พฤษภาคม 2563

     นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและคณะเข้าร่วมประชุม มีมติที่ประชุมสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นแก่สำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับประเด็นการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินการเช่าระบบโครงข่าย ระบบสื่อสัญญาณและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประกันสังคม