คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง งบประมาณ และขับเคลื่อนการดำเนินงานจากเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงาน ประกันสังคม ครั้งที่ 3/2563

07 พฤษภาคม 2563

        นางจิราภรณ์ เกษรสุจริต เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งบประมาณ และขับเคลื่อนการดำเนินงานจากเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงาน
ประกันสังคม ครั้งที่ 3/2563
โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงาน
ประกันสังคม
เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยสรุปมติการประชุมได้ ดังนี้  
        1.รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานประกันสังคม ปี 2563 
(เดือนมกราคม – มีนาคม 2563)      
        2.พิจารณารายการค่าเช่าระบบโครงข่ายระบบสื่อสัญญาณและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่องานประกันสังคม ผูกพันสัญญา 24 เดือน (มิ.ย. 63 – พ.ค.65)