รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมแถลงข่าวในประเด็น “การรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย”

06 พฤษภาคม 2563

       เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อม ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศลปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมแถลงข่าวในประเด็น “การรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย” ณ ห้องประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
     สำนักงานประกันสังคมได้รับแบบยื่นขอรับสิทธิกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจากผู้ประกันตน จำนวน 1 ล้านราย ซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว 4.9 แสนราย โดยจ่ายสิทธิประโยชน์ไปแล้วจำนวน 2.5 พันล้านบาท พร้อมเร่งประสานนายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกจ้างเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
     ทั้งนี้ ข้อมูลที่ชี้แจงในวันนี้ เป็นผลจากการติดตามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของกระทรวงแรงงานช่วยเร่งดำเนินการติดตามประสานงานนายจ้างเพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนโดยเร็ว