ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในระบบประกันสังคม ครั้งที่ 6/2563

05 พฤษภาคม 2563

       นายแพทย์พรเทพ ศริวนารังสรรค์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบประกันสังคม ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระดังนี้
       - รายงานจำนวนผู้ประกันตนป่วยโรคโควิด 19
       - นิยามผู้ป่วยเฝ้าระวังและสอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI)
       - มาตรการให้ความช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนในสถานประกอบการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานประกันสังคม
       - รายงานแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความปลอดภัยของผู้ประกันตนด้านสุขอนามัยในการใช้บริการรับส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่
       - พิจารณาแนวทางและมาตรการรองรับ เพื่อเตรียมการในสถานประกอบการสำหรับการผ่อนปรนจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 และสำหรับประชาชนหรือผู้ประกันตนในการปฏิบัติตัว โดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมเสนอข้อมูล
เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม