ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน ในฐานะคณะทำงานเร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจาก เหตุสุดวิสัย ตามมาตรา 79/1 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

05 พฤษภาคม 2563

       เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะคณะทำงานเร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ตามมาตรา 79/1 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อติดตามผลและรับฟังปัญหาการดำเนินงานการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยกับสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม
       ทั้งนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล และอนุมัติสั่งจ่ายกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักเงินสมทบ ชั้น 3, สำนักตรวจสอบ ชั้น 7 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว และห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานประกันสังคม