คณะอนุกรรมการอุทธรณ์สัญจร ครั้งที่ 14/2562

05 พฤษภาคม 2563

         สำนักงานประกันสังคม โดยกองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์  
(กรณีเกี่ยวกับการแพทย์) ครั้งที่ 8/2563
เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมีนายแพทย์สิทธิชัย  พุทธิประเสริฐ 
เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการพิจารณาเรื่องสืบเนื่องกรณีเจ็บป่วย จำนวน 9 เรื่อง 
และพิจารณากรณีค่ารักษาพยาบาล จำนวน 6 เรื่อง