นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้า ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม และนายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเงินสมทบ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ร่วมแถลงข่าวในประเด็น “การจ่าย สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน”

04 พฤษภาคม 2563

     นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม และนายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเงินสมทบ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ร่วมแถลงข่าวในประเด็น “การจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน” เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล สรุปข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 มีผู้มายื่นขอใช้สิทธิกรณีว่างงานเป็น จำนวน 1,177,841 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติ จำนวน 958,304 ราย วินิจฉัยอนุมัติสิทธิแล้ว จำนวน 455,717 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการวินิจฉัยอนุมัติสิทธิ จำนวน 207,895 ราย และอยู่ระหว่างขอความร่วมมือให้ดำเนินการรับรองสิทธิลูกจ้าง จำนวน 294,692 ราย 

     ทั้งนี้ ข้อมูลที่ชี้แจงในวันนี้เป็นผลจากข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของกระทรวงแรงงานช่วยกันเร่งดำเนินการติดตามประสานงานนายจ้างเพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนโดยเร็ว